ابزارهای هوش تجاری و داده کاوی جهت کنترل استراتژی

ابزارهای هوشمندساز و عارضه یاب استراتژی

ابزارهای هوش تجاری و داده کاوی جهت کنترل و مدیریت استراتژی در داشبوردهای ذیل به تصویر کشیده می شود .