ابزارهای هوش تجاری و داده کاوی جهت عارضه یابی و بهبود توزیع و پخش

ابزارهای هوشمند سازی و عارضه یابی توزیع و پخش

ابزارهای هوش تجاری و داده کاوی توزیع و پخش در داشبوردهای ذیل به تصویر کشیده می شود.