ابزارهای هوش تجاری و داده کاوی جهت عارضه یابی و بهبود پروژه ها

ابزارهای هوشمندساز و عارضه یاب پروژه ها

ابزارهای هوش تجاری و داده کاوی جهت عارضه یابی و بهبود پروژه ها در داشبوردهای ذیل به تصویر کشیده می شود.