ابزارهای هوش تجاری و داده کاوی جهت عارضه یابی و بهبود منابع انسانی

ابزارهای هوشمندساز و عارضه یاب منابع انسانی

ابزارهای هوش تجاری و داده کاوی جهت عارضه یابی و بهبود منابع انسانی در داشبوردهای ذیل به تصویر کشیده می شود.