ابزارهای هوش تجاری و داده کاوی جهت عارضه یابی و بهبود تامین و تولید

ابزارهای هوشمندساز و عارضه یاب تامین و تولید

ابزارهای هوش تجاری و داده کاوی جهت عارضه یابی و بهبود تامین و تولید در داشبوردهای ذیل به تصویر کشیده می شود.