داشبورد فروش و آنالیز و مدیریت تحقق فروش به منظور کنترل چند بعدی فروش به کار می رود و بررسی می کند که آیا در محورهای مختلف توانسته ایم اهداف فروش را محقق نماییم.

 

 • پیش نیازها

       پیش از راه اندازی این داشبورد می بایست فروش هدف گذاری شود. بدین معنی که می بایست تعیین کنیم اگر چقدر بفروشیم راضی هستیم و یا به عبارت دیگر، میزان مطلوب برای فروش چقدر است. 

 • بایدها و نبایدها :

 • هر چه هدف گذاری دقیقتر باشد و یا به عبارتی ریزدانه ها کوچکتر باشد، با نتایج بهتری روبرو می شویم. یعنی اگر به جای هدف گذاری فصلی، هدف گذاری ماهیانه داشته باشیم و یا اگر به جای هدف گذاری گروه کالایی، هدف گذاری کالایی داشته باشیم بهتر است.
 • هدف گذاری می بایست SMART باشد. 
 • هدف گذاری می بایست چند بعدی باشد.

هدف گذاری کار آسانی نیست لیکن نگران نباشید!!! کلینیک کسب و کار پایش در این خصوص به شما کمک خواهد کرد.

 • دغدغه های فروش Sales Problem :

      

     در داشبورد فروش و مدیریت و آنالیز تحقق فروش فروش به سوالات زیر پاسخ داده می شود :

 • فروش و میزان انحراف فروش (ریالی- تعدادی)هر شعبه از هدف فروش چقدر است؟
 • درصد تحقق فروش ریالی و فروش تعدادی با توجه به هدف تعیین شده چقدر است؟
 • انحراف از هدف فروش مربوط به کدام برند/گروه کالا و کالاست؟
 • در صورت تمرکز بر فروش کدام برند/ گروه کالا/ کالا،  هدف فروش محقق می شود؟
 • کدام یک از گروه مشتریان ها نقش پررنگی در تحقق هدف فروش دارند؟
 • میزان فروش هر مشتری چقدر است؟
 • کدامیک از بازاریاب ها در رسیدن و یا عدم رسیدن به هدف فروش تاثیر گزار بودند؟
 • سهم فروش کالاهای جدید و کالاهای قدیمی در هر شعبه چقدر است؟
 • عملکرد فروش و تحقق فروش در کدام  یک از کانال های فروش بهتر بوده است؟
 • فروش در شهر/ منطقه های مختلف چگونه بوده است؟
 • جهت محقق شدن هدف فروش می بایست برکدام یک از حوزه های فروش تمرکز کنیم؟
 • فروش شرکت چقدر با هدف تعیین شده فاصله دارد؟

 • محورهای تحلیل فروش

     داشبورد فروش و آنالیز و مدیریت تحقق فروش در محورهای زیر به آنالیز کسب و کار شما می پردازد.

 • آنالیز کل شرکت در یک نگاه:

        در یک نگاه عملکرد فروش شرکت در این داشبورد مورد بررسی قرار می گیرد و هدف فروش، میزان فروش (ریالی/تعدادی) ، و درصد تحقق فروش (ریالی/تعدادی) به عنوان شاخصهای اصلی مورد بررسی قرار می گیرند.

       همچنین این شاخصها در سال های گذشته و در سال جاری قابل مقایسه می باشند.

 • تحلیل مکانی کسب و کار

       تحلیل عملکرد فروش کسب و کار در مناطق مختلف جغرافیایی:

      در صورتی که سازمان چند منطقه جغرافیایی را تحت پوشش فروش خود داشته باشد می تواند وضعیت فروش و تحقق فروش هر منطقه را به تفکیک تحلیل و آنالیز نماید.

 • تحلیل عملکرد افراد در فروش:

 • تحلیل و بررسی عملکرد فروش در گروه اصلی مشتریان:

       در صورتی که مشتریان کسب و کار شما به گروه های مختلف تقسیم بندی می شوند با کمک این داشبورد میتوان عملکرد فروش هر گروه مشتری را تحلیل و آنالیز کرد.

 • تحلیل و بررسی عملکرد فروش مشتریان کسب و کار :

      با کمک این داشبورد می توان عملکرد فروش هر مشتری را در محورهای مختلف کسب و کار تحلیل و آنالیز کرد.

 • تحلیل عملکرد فروش بازاریاب در پیشبرد اهداف فروش کسب و کار :

       بررسی شود وضعیت فروش هر بازاریاب چگونه است.

       بدیهی است اگر شما بر روی یک بازاریاب مثلا امید زارعی کلیک کنید جزییات فروش بازاریاب انتخاب شده از جمله میزان فروش از هر گروه برند (شرکت)، گروه کالا، کالا، میزان فروش در هر منطقه، نسبت فروش محصولات جدید و قدیم و … در داشبورد نمایش داده خواهد شد.

 • تحلیل کالایی در کسب و کار :

 • تحلیل عملکرد فروش برند در کسب و کار:

       در صورتی که فروش شما برند های مختلف را شامل می شود، میتوان عملکرد فروش و تحقق هدف هر برند را به تفکیک آنالیز و تحلیل نمود.

 • تحلیل عملکرد فروش گروه کالا در کسب و کار:

       در صورتی که فروش شما شامل  گروه های مختلف کالایی است، میتوان عملکرد فروش و تحقق هدف هر گروه کالا را به تفکیک آنالیز و تحلیل نمود.

 • تحلیل عملکرد فروش کالا در کسب و کار:

        وضعیت فروش و همچنین تحقق هدف فروش نسبت به هر کالا بررسی می شود.

       کالاهای پر فروش، سهم فروش هر کالا، درصد تحقق فروش هر کالا، فروش ناخالص تعدادی و فروش ناخالص ریالی هر کالا از جمله شاخص هایی است که میتوان به وسیله آن ها فروش و تحقق فروش کسب و کار را تحلیل کرد

 • تحلیل فروش کسب و کار در محور زمان :

        در این داشبورد بررسی می شود هدف فروش  تعدادی و یا هدف فروش  ریالی  در طول ماه های مختلف چه میزان بوده است.

         همینطور میزان فروش در سال های مختلف را نیز با یک دیگر مقایسه می کند.

 

mobile-navبا ما تماس بگیرید
۰۲۱۱۲۳۴۵۶۷۸۹